Algemene Voorwaarden

 Artikel 1: Begripsbepalingen

 1. Aan de met een hoofdletter geschreven begrippen komt in deze algemene voorwaarden de navolgende betekenis toe:

BW: het Nederlands Burgerlijk Wetboek;

Consument: een Klant die niet vanuit een onderneming maar als privé persoon handelt;

Klant: de partij die met Riender een Overeenkomst is aangegaan;

Overeenkomst: de schriftelijke vastlegging van de voorwaarden waaronder Riender de door de Klant aan Riender verleende opdracht zal uitvoeren, daaronder tevens begrepen iedere offerte, vervolgopdracht, meerwerk, gewijzigde of aanvullende opdracht en verkoop/levering van producten;

Partijen: Riender en Klant tezamen;

Riender: Riender Interieurstudio, handelsnaam van ARDGK B.V., gevestigd te Arnhem onder KvK-nummer 90706277;

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst.
 2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen slechts uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle offertes van Riender zijn vrijblijvend, ook als de offerte een termijn voor aanvaarding bevat en aanvaarding binnen deze termijn geschiedt, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
 2. Offertes zijn maximaal 30 dagen geldig, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
 3. De genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Bij de genoemde prijzen zijn in ieder geval niet inbegrepen: eventuele elektriciens-,stukadoors-, schilder-, breek-, hak- en overwerkkosten, of kosten voor het vlak en schoon maken van ondervloeren en muren, het reinigen met water en zeep en in de was zetten van de

  vloerbedekking.

 4. Bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen blijven eigendom van Riender.
 5. Iedere Overeenkomst wordt geacht uitsluitend te zijn aangegaan en aanvaard door Riender, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de Overeenkomst door eenbepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Voor zover sprake is van een overeenkomst van opdracht wordt de werking van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, uitdrukkelijk uitgesloten.
 6. Het sluiten van een Overeenkomst met Riender leidt tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Dat is slechts anders indien de aard of karakter van de Overeenkomst zich daartegen verzet.

Artikel 4. Prijsverhogingen na offerte

1. Riender is gerechtigd om prijsverhogingen, welke optreden na het uitbrengen van de offerte en/of het sluiten van de Overeenkomst, aan de Klant door te berekenen, met dien verstande dat de Klant gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging die aan de Klant wordt doorbelast meer dan 10% bedraagt. Wanneer de Klant tevens Consument is, heeft deze Klant bovendien het aanvullende recht de Overeenkomst te ontbinden indien enige prijsverhoging wordt doorbelast binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst.

Artikel 5. Levertijd

1. De levertijd is de afgesproken tijd waarbinnen het werk moet zijn verricht of de producten moeten zijn geleverd. De levertijd wordt in overleg overeengekomen.
2. De levertijd betreft nooit een fatale termijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat het wel een fatale termijn betreft.
3. In geval een levertijd wordt overschreden dient een eventuele ingebrekestelling schriftelijk plaats te vinden, waarbij Riender een extra termijn wordt gegund om alsnog te leveren. De extra

termijn is gelijk aan de oorspronkelijke levertijd. Eventuele prijsverhogingen binnen de extra termijn worden niet aan de Klant doorberekend.
4. Bij overschrijding van de extra termijn mag de Klant de Overeenkomst, althans het gedeelte van de Overeenkomst dat betrekking heeft op de prestatie die niet binnen de extra termijn is

geleverd en/of verricht, zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden. Bij overschrijding van de extra termijn mag de Klant de Overeenkomst niet zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden

indien sprake is van een overmachtssituatie als bedoeld in deze algemene voorwaarden of indien sprake is van door de Klant bij Riender bestelde maatwerkproducten. 5. Bij overschrijding van de levertijd en/of de extra termijn is Riender niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolg- en/of vertragingsschade.

Artikel 6. Levering

 1. Levering van producten aan de Klant wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat Riender de producten in de macht van de Klant brengt. Het risico ten aanzien van de geleverde producten rust vanaf dat moment bij de Klant.
 2. Indien de datum voor het leveren van producten of het verrichten van werkzaamheden door de Klant wordt uitgesteld of door toedoen van de Klant moet worden uitgesteld dan wel in zijn risicosfeer liggen, en het uitstel niet uiterlijk 72 uur voor de overeengekomen datum schriftelijk wordt gecommuniceerd met Riender, is Riender gerechtigd om kosten in rekening te brengen. De in rekening te brengen kosten zijn dan gelijk aan de voor de afspraak ingeplande tijd tegen een tarief van € 50,00 excl. BTW per uur.
 3. Indien de overeengekomen datum voor het leveren van producten en/of het verrichten van werkzaamheden conform lid 2 van dit artikel is uitgesteld, zal Riender de te leveren producten maximaal één maand in de opslag houden zonder opslagkosten door te berekenen aan de Klant. De opslagkosten over de periode daarna bedragen 1% van het factuurbedrag (incl. BTW) voor de te leveren producten per maand.
 4. Indien producten door of namens Riender moeten worden geplaatst, gelegd, opgehangen of anderszins worden geïnstalleerd, dient de Klant, op straffe van vergoeding van schade en kosten, alle nodige medewerking te verlenen, onder meer door ervoor zorg te dragen dat:
  a. De betreffende plaats vrij toegankelijk is en de overeengekomen werkzaamheden ongehinderd kunnen worden uitgevoerd;
  b. Ter plaatse elektriciteit, water en verwarming beschikbaar is om de werkzaamheden uit te voeren;c. Indien een takel, lift of kraan gebruikt moet worden, daartoe gelegenheid wordt gegeven;

  d. Ondervloeren vrij zijn van kalk, cement- en vuilresten, alsmede droog en bezemschoon zijn;

 5. Riender is niet gehouden tot levering of uitvoering van de Overeenkomst, indien de Klant niet voldoet aan het verzoek van Riender om een (nieuwe) aanbetaling te doen en/of andere zekerheidte stellen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de Klant.

Artikel 7. Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Riender in de nakoming van enige verplichting jegens de Klant niet aan Riender kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Riender onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Riender kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde omstandigheden worden mede gerekend: wanprestaties van toeleverancier (van Riender) of andere derden, noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen natuurrampen, etc.), overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, uitzonderlijk slechte weersomstandigheden, cyberaanvallen, computervirussen, stakingen, werkonderbrekingen en onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen.
 3. Indien zich een overmachtssituatie als bedoeld in dit artikel voordoet als gevolg waarvan Riender niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, dan worden die verplichtingen voor de duur van de overmachtssituatie opgeschort. Nadat de in de vorige zin bedoelde situatie 60 kalenderdagen heeft geduurd, treden Partijen met elkaar in overleg over een oplossing. Komen zij daar niet uit dan hebben zij ieder het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van ontbinding op grond van de vorige zin, is de Klant gehouden tot betaling van het gedeelte van de Overeenkomst dat door Riender reeds is uitgevoerd. Riender is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet indien Riender als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.
 4. Indien sprake is van door de Klant bij Riender bestelde maatwerkproducten, dan heeft de Klant niet het recht de Overeenkomst voor dat gedeelte zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, ook niet indien de in het vorige lid bedoelde situatie 60 kalenderdagen heeft geduurd. Dat recht heeft de Klant wel indien levering van de bestelde maatwerkproducten blijvend onmogelijk is.

Artikel 8. Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt na afronding van de werkzaamheden gefactureerd. Dit laat echter de opeisbaarheid van de vordering en de mogelijkheid van tussentijdse facturatie zodra de (deel)werkzaamheden zijn verricht onverlet.
 2. Riender is gerechtigd om bij het aangaan van de Overeenkomst en/of voordat met de uitvoering van de Overeenkomst wordt gestart een aanbetaling van 50% te verlangen van de Klant. Ook is Riender gerechtigd om tussentijds (opnieuw) een aanbetaling of andere zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichting te verlangen van de Klant, een en ander ter vrije beoordeling van Riender.
 3. Betaling van facturen dient binnen 8 dagen na factuurdatum plaats te vinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van de betalingstermijn verkeert de Klant van rechtswege (dus zonder dat enige aanmaning of nadere ingebrekestelling vereist is) in verzuim.
 4. In geval van verzuim is de Klant over het openstaande bedrag van de factuur een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur tot de datum van betaling. Daarnaast is de Klant dan de buitengerechtelijke incassokosten aan Riender verschuldigd, welke worden gesteld op 15% van het openstaand bedrag van de factuur (incl. BTW).
 5. Al hetgeen door de Klant voldaan wordt, strekt steeds eerst tot voldoening van de aan Riender verschuldigde rente en kosten en vervolgens tot voldoening van de facturen en/of andere schulden die het langst openstaan. Dit geldt ook wanneer de Klant meedeelt dat de betaling strekt tot voldoening van een andere factuur en/of schuld. In geval van overlijden, liquidatie, surseance van betaling, faillissement of toelating tot de wettelijke schuldsanering van de Klant, of in geval van deponering van een startverklaring in het kader van een WHOA-procedure door de Klant, zal elke vordering van Riender op de Klant direct en volledig opeisbaar zijn.
 6. De Klant doet uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand van het recht om een betalingsverplichting aan Riender te verrekenen met een (tegen)vordering op Riender.
 7. De Klant doet uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand van het recht om de nakoming van een betalingsverplichting aan Riender op te schorten, uit welke hoofde dan ook.
 8. Indien Riender haar vordering in verband met (gedeeltelijk) openstaande facturen en verzuim aan de zijde van de Klant in een gerechtelijke procedure (arbitrage en bindend advies daaronderbegrepen) aanhangig heeft gemaakt, is de Klant gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten te vergoeden, ook indien de werkelijke kosten het gefixeerde liquidatietarief ex artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan. Onder de werkelijke kosten dient onder meer doch niet uitsluitend te worden verstaan: de kosten van advocaten, procesgemachtigden, ingeschakelde deskundigen, alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en vast- of griffierecht.
 9. Bij alle geschillen over openstaande facturen van Riender, daaronder tevens begrepen eventuele geschillen die daarmee verband houden (zoals bijvoorbeeld geschillen over de kwaliteit van de geleverde prestatie), is de administratie van Riender leidend en biedt de administratie van Riender daarvan sluitend bewijs.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Riender geleverde producten blijven eigendom van Riender totdat de Klant volledig aan al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, of enige andere met Riender gesloten of nog te sluiten Overeenkomst tot het leveren van producten of het verrichten van werkzaamheden of diensten, heeft voldaan, daaronder begrepen betalingsverplichtingen van de Klant wegens tekortschieten in de nakoming van een dergelijke Overeenkomst met Riender.
 2. De Klant is alleen bevoegd de door Riender onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten door te verkopen aan derden indien en voor zover doorverkoop plaatsvindt in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de Klant.

Artikel 10. Extra kosten, meerwerk en minderwerk

1. Kosten die ontstaan doordat de Klant in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, komen voor rekening van de Klant.
2. Meerwerk wordt in rekening gebracht. Onder meerwerk valt in ieder geval alle werkzaamheden en leveranties die niet in de offerte zijn begrepen en door de Klant worden verlangd. Minderwerk

zal naar billijkheid worden verrekend. Niet te bevloeren vlakken, zoals bijvoorbeeld kolommen, een inspringing en snijverlies, zijn geen minderwerk.

Artikel 11. Garantie

 1. Vanaf de levering verstrekt Riender 3 maanden contractuele garantie op de door haar geleverde producten. De garantie heeft uitsluitend betrekking op gebreken veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, montage, constructie of materiaal en geldt alleen indien sprake is van normaal gebruik. Gebreken aan de geleverde producten die zich voordoen na verloop van de genoemde garantieperiode, leveren geen tekortkoming in de nakoming op.
 2. De Klant dient zich als een goed afnemer te gedragen, bij gebreke waarvan het recht op garantie vervalt. Onder goed afnemer wordt bijvoorbeeld verstaan dat de geleverde producten op de voorgeschreven wijze wordt onderhouden en behandeld en dat oppervlakten die door Riender worden bewerkt (zoals vloeren, plafonds en wanden) op de juiste wijze zijn voorbewerkt en uit de juiste samenstelling bestaan voor de door de Klant bij Riender bestelde producten.
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en in geval van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan de geleverde producten, ondeskundig of onjuist gebruik door de Klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 1. Indien de Klant op grond van dit artikel aanspraak kan maken op garantie heeft de Klant recht op herstel van de zaak, dan wel vervanging indien herstel niet mogelijk blijkt te zijn. Het staat Riender vrij de zaak te vervangen in plaats van te herstellen.
 2. Een gebrek dat onder de reikwijdte van deze garantiebepaling valt dient door de Klant uiterlijk binnen 5 dagen na constatering van het gebrek schriftelijk aan Riender kenbaar gemaakt te worden, onder vermelding van de aard van de beschadiging, bij gebreke waarvan het recht op garantie komt te vervallen.
 3. Er is uitsluitend sprake van een tekortkoming aan de zijde van Riender indien zich een inbreuk op een garantie voordoet.

Artikel 12. Informatieverstrekking door de klant

 1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst tijdig op de door Riender gewenste wijze beschikbaar. Daaronder wordt bijvoorbeeld verstaan de afmetingen van de door Riender te bewerken oppervlakten (zoals vloeren, plafonds en wanden) als ook de chemische samenstelling en de wijze van voorbehandeling van die oppervlakten.
 2. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 3. Op verzoek van de Klant retourneert Riender de betreffende informatie, gegevens en/of bescheiden aan de Klant.
 4. Stelt de Klant de door Riender redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden niet, niet tijdig, of niet behoorlijk beschikbaar en loopt de uitvoering van de Overeenkomst daardoorvertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en uren voor rekening van de Klant.

Artikel 13. Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die worden verkregen door, of voortvloeien uit, de door Riender verrichte werkzaamheden blijven bij Riender. Het gaat dan onder meer – doch niet uitsluitend – om intellectuele eigendomsrechten op ontwerpen, tekeningen, geschriften, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen en maquettes.
 2. Op verzoek van Riender dient de Klant al het materiaal dat onder het intellectuele eigendomsrecht van Riender valt terug te geven.
 3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Riender mag de Klant genoemd materiaal niet (laten) kopiëren, namaken, openbaar maken, exploiteren, aan derden ter beschikking stellen,aan derden tentoonstellen of anderszins verspreiden.
 4. Bij overtreding van dit artikel verbeurt de Klant voor iedere overtreding, zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,- perovertreding en daarnaast een bedrag van € 1.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. In geval van een Consument bedraagt die boete € 2.000,- per overtreding en € 200,- per dag dat de overtreding voortduurt met een maximum van € 15.000,-. Het verbeuren van de boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Riender, waaronder het recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Iedere verplichting tot compensatie voor Riender (waaronder doch niet uitsluitend aansprakelijkheid voor schade en nadeelsopheffing ex artikel 6:230 BW) is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (aansprakelijkheids)verzekering van Riender wordt uitbetaald. Op verzoek wordt inzage verschaft in de geldende polisvoorwaarden. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de in de eerste zin bedoelde verzekering, om wat voor reden dan ook, dan is de aansprakelijkheid van Riender beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag excl. btw waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 10.000,- (tienduizend euro) per gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen.
 2. Riender is niet aansprakelijk en/of anderszins gehouden tot compensatie:
  a. Indien is afgeweken van het advies van Riender omtrent de wijze van uitvoering van de werkzaamheden;
  b. Met betrekking tot gelegde vloerbedekking, indien de ondervloeren niet voldoende vlak of niet droog zijn en Riender geen opdracht tot het vlak maken der ondervloeren heeft ontvangen; c. In geval van ondeskundige behandeling of onvoldoende zorg zijdens de wederpartij, of gebruik dat in redelijkheid niet hoefde te worden verwacht;
  d. Voor verkleuren van hout, houtfineer, vloerbekleding, karpetten, textiel of vezelstoffen;
  e. Voor het krimpen of uitzakken van gordijnen;
  f. Voor het krimpen of uitzetten van tapijt door vocht of z.g. shading van moquettetapijt;
  g. Voor de slijtage van traplopers;
  h. Voor het ontstaan van een zitspiegel of plooivorming bij gestoffeerde meubelen;
  i. Voor geringe kleurafwijkingen, onregelmatige draden etcetera bij natuurgarens of andere geringe niet wezenlijke afwijkingen;
  j. Voor de gevolgen van het wassen, verven, stomen en reinigen van textielproducten;
  k. Voor schade ontstaan aan wanden/plafonds/stukwerk/kozijnen/elektra/ICT- of waterleidingen, als gevolg van boor- of schroefwerkzaamheden;
  l. Voor de werking van aangeleverde stoffen/materialen door de wederpartij of derden, welke Riender verwerkt tot een eindproduct;
  m. Indien bij de koord- of kettinglengte van raamdecoraties op verzoek van de wederpartij geen rekening gehouden is met de kindveiligheidseisen;
 3. Riender is niet aansprakelijk en/of anderszins gehouden tot compensatie voor tekortschieten en/of ander schadeveroorzakend handelen van door haar ingeschakelde derden.
 4. Riender is niet aansprakelijk en/of anderszins gehouden tot compensatie voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 5. De Klant vrijwaart Riender voor iedere verplichting tot betaling van schadevergoeding aan derden.
 6. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Riender voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Riender.

Artikel 15. Vervaltermijn

 1. Alle vorderingsrechten van de Klant jegens Riender, hetzij uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst, hetzij uit hoofde van een onrechtmatige daad, hetzij op enige andere grond, vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die vorderingsrechten en de Klant de betreffende vorderingen niet binnen die periode van één jaar in rechte aanhangig heeft gemaakt.

Artikel 16. Overgang van rechten

 1. Rechten van de Klant uit de Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Riender. 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 17. Gevolgen gedeeltelijke onverbindendheid

 1. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden onverbindend is (bijvoorbeeld nietig), blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verbinden zich om de niet- verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die qua inhoud en strekking zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.
 2. Dwingendrechtelijke bepalingen die gelden voor Consumenten worden gerespecteerd. Indien en voor zover enige bepaling uit deze algemene voorwaarden in strijd is met dwingend recht voor Consumenten, gaat het dwingend recht voor. Partijen verbinden zich om in dat geval, binnen de grenzen van het dwingend recht, aansluiting te zoeken bij een bepaling die qua inhoud en strekking zo min mogelijk afwijkt van de bepaling uit deze algemene voorwaarden.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit een Overeenkomst zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechtbank in het arrondissement waar Riender is gevestigd en/of kantoor houdt, onverminderd de bevoegdheid van Riender om het geschil voor te leggen aan de rechtbank in het arrondissement waar de Klant woonplaats heeft c.q. kantoor houdt.

 

Versie: 003

Gepubliceerd op: 1 juli 2023